• page_banner

ସେବା କର |

ସେବା କର |

ବିକ୍ରେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାମଗ୍ରୀ ଗଠନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ, ତୁମର ଉତ୍ପାଦକୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିକ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିତରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାକ୍ କରିବେ |

img (1)

ବ୍ୟବସାୟ ବୁ oti ାମଣା |

img (2)

ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଗତି ଟ୍ରାକିଂ |

img (3)
img (4)
img (5)
img (6)

ମାଲ ପରିବହନ